Dagelijkse bezorging door heel Europa

Sinds 1979
Kies uw taal
Nederland

Overzicht Veel gestelde Vragen

Vragen

Account
Afleveren van uw bestelling
Bestellen
Betalen
Contact klantenservice
Diensten en voorwaarden
Retourneren

Antwoorden

10 of meer stuks van hetzelfde artikel

Wilt u een bestelling plaatsen van 10 of meer stuks van hetzelfde artikel? Dan kunt u in veel gevallen een aantrekkelijke korting krijgen.
Neem contact met ons op voor specifieke afspraken omtrent grote bestellingen.

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Download in het Nederlands

Download in English 

 

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en NTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden voor de Stichting Webshop Keurmerk in werking per 1 juli 2012.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

ARTIKEL 1 - Definities 2

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 3

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 3

ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 5

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 5

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 5

ARTIKEL 9 - De prijs 6

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 6

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 6

ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging 7

ARTIKEL 13 – Betaling 8

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 8

ARTIKEL 15 - Geschillen 8

ARTIKEL 16 – Branchegarantie 9

ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 9

ARTIKEL 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Stichting Webshop Keurmerk 9

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een

door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Contactinformatie

Telefoon: +31 (0) 595 - 413553
E-mail:info@siccamasales.nl

Bedrijfsgegevens

Siccama Sales
Hoofdstraat West 53
9981 AB  Uithuizen 

KVK: 02035494
NL083199469B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

- daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de

- ondernemer de prijs garandeert;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het

gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een

andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke

- wijze deze voor de consument te raadplegen is;

- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 - BETALING

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,

zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 16 - BRANCHEGARANTIE

1. De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

 

 

ARTIKEL 17 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 18 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP KEURMERK

1. De Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

 

Laatste aanpassing 1 juli 2012

Betaalmethoden bij SiccamaSales.nl

U kunt bij SiccamaSales.nl op één of meer van de volgende manieren betalen:

Via iDEAL (alleen mogelijk voor bestellingen binnen Nederland). Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.

Via PayPal. De veilige, simpele en snelle manier om online te betalen, waar ook ter wereld! Om gebruik te maken van PayPal dient u eenmalig in te schrijven met uw bankrekeningnummer of een creditcard. PayPal bewaart deze informatie veilig en vertrouwelijk.

Via Bankoverboeking. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken naar het rekeningnummer dat bij het afhandelen van uw bestelling vermeld staat. Wij wijzen u erop dat de levering van een bestelling met deze betaalmethode 2 tot 5 dagen langer duurt.

Via cadeaubon codes. Lees zorgvuldig de voorwaarden door waarin wij vermelden wat de regels zijn omtrent cadeaubon codes. Het inwisselen van uw cadeaubon is heel eenvoudig:

1- Klik bij het gewenste artikel op ‘In winkelwagen’;

 

2- Klik op ‘bestellen’ of op ‘Verder winkelen’ wanneer u meer artikelen wilt bestellen;

 

3- Voer uw cadeaubon code in op de daarvoor bestemde box en klik op 'Cadeaubon gebruiken'

 

3- Controleer de ingevulde gegevens voor uw bestelling : ‘Winkelwagen’, ‘Adresgegevens’ en ‘Betaalmethode’;

 

4- Klik indien al uw gegevens correct zijn op ‘Plaats bestelling’;

 


Rembours. Via SiccamaSales kunt u ook door middel van een rembours verzending bestellen. Dit houdt in dat u het bedrag van uw bestelling betaald aan de postbode. De extra kosten die hiermee moeten worden gemaakt (€ 10,-) zijn voor uw eigen rekening.

Contact klantenservice

Hier treft u alle contactgegevens van onze webshop. Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.

 

Siccama Sales (SiccamaSales.nl)

 

Hoofdstraat West 53

9981 AB  Uithuizen 

 

+31 (0) 595 - 413553

 

E-mailadres: info@siccamasales.nl

 

KvK-nummer: 02035494

 

BTW-identificatienummer: NL083199469B01

De mogelijkheid tot retourneren bij SiccamaSales.nl

U kunt de meeste artikelen die u bij ons gekocht heeft, tegen bepaalde voorwaarden retourneren binnen 14 kalenderdagen. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat siccamasales.nl niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een 3S-nummer en bewaar deze goed.

Voor artikelen die op de juiste wijze geretourneerd zijn komt de betalingsverplichting te vervallen of wordt het door u betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. Bij de bestelling gebruikte cadeaubonnen worden niet automatisch opgewaardeerd. Neemt hierover eerst contact met ons op. U kunt de waarde dan weer voor een volgende bestelling gebruiken.

Een artikel zoeken

Op onze website staat bovenin de balk 'Doorzoek de hele winkel'. Hier kunt u een term invullen om te zoeken in ons assortiment. Deze functionaliteit vindt u terug bij elke productgroep. Vanaf onze homepage, onder de tab ‘Home’, kunt u zoeken in ons volledige aanbod. Mocht u product er niet tussen staan neemt u dan contact met ons op, wij kunnen meer leveren dan in onze webshop staat vermeld.

Een bestelling annuleren

U kunt uw bestelling of artikel uit uw bestelling, gemakkelijk zelf annuleren. Ga hiervoor naar uw 'Bestelstatus' in uw account bij uw bestellingen. Kunt u hier de bestelling niet annuleren dan kunt u het na ontvangst retour sturen binnen de daarvoor gestelde voorwaarden.

Een bestelling plaatsen

Bestellen bij SiccamaSales.nl gaat via een paar eenvoudige stappen.

Account aanmaken

 

Om bij SiccamaSales.nl te kunnen bestellen heeft u een account nodig. Ga hiervoor naar 'Mijn account' rechtsboven op de pagina. Hier klikt u vervolgens op ‘Account aanmaken’. Daarna kunt u uw gegevens invullen voor een profiel. Zodra u succesvol bent aangemeld, kunt u een bestelling plaatsen.

Stap 1

 

Klik bij het gewenste artikel op ‘In winkelwagen’.

Winkelwagen

 

Hier ziet u wat er in uw winkelwagen zit en vul eventueel de code van uw cadeaubon in.

Verzendwijze & Cadeauservice

 

Als u gebruik wilt maken van onze cadeauservice, dan kunt u dat hier aangeven. We pakken het artikel dan in met cadeaupapier en u kunt een persoonlijke boodschap toevoegen.

Stap 2

 

Klik op ‘Ga door met afrekenen’. (of op ‘Ga verder met winkelen’ wanneer u meer artikelen wilt bestellen)

Stap 3

 

Controleer de gegevens van uw bestelling.

Adresgegevens

 

U kunt hier het factuuradres en het bezorgadres van de bestelling kiezen. Als u een ander adres wilt gebruiken kunt u dit hier toevoegen. Indien het wordt aangeboden, kunt u voor bestellingen met een Nederlands of Belgisch adres.

Wanneer u meerdere artikelen in een keer bestelt doen wij ons best om, indien mogelijk, alles in 1x bij u te laten bezorgen. De levertijd van uw hele bestelling wordt in dat geval gelijk aan die van het artikel met de langste levertijd.

stap 4

 

Klik zodra al uw gegevens correct zijn op ‘naar betalen’.

stap 5

 

Selecteer de gewenste betaalwijze.

stap 6

 

Maak uw bestelling definitief door op ‘Plaats bestelling’ te klikken.

Een factuur zonder bedragen

Als u bij uw bestelling een factuur ontvangt waar geen bedragen op staan, dan kunt u deze als pakbon beschouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een ander factuuradres dan afleveradres heeft ingevuld. De daadwerkelijke factuur waar het bedrag op staat, wordt binnen enkele dagen op het factuuradres bezorgd. Het opgegeven factuuradres vindt u terug in uw Bestelstatus.

Een kopie (credit-) factuur

Voor uw administratie kunt u zelf een exacte kopie van uw factuur printen. Ga in uw account naar het tabblad ‘Mijn Bestellingen’ en klik op bij de betreffende bestelling op 'Bestelling bekijken'. Bovenaan de pagina klikt u op ‘Facturen’ en vervolgens in het midden van het scherm op 'Factuur printen'.

De gegevens op een kopie factuur kunnen niet veranderd of aangepast worden.

Geavanceerd zoeken

Om gedetailleerd te zoeken, klikt u onderin het scherm op 'Geavanceerd zoeken'. Op de achterliggende pagina kunt u op meerdere criteria zoeken. Afhankelijk van de product waar u naar op zoek bent, kunt u zoeken op bijvoorbeeld prijsklasse, merk, verpakking en omschrijving.

Hoe neem ik contact op over mijn facturen of betalingen?

Indien u een vraag heeft over uw betalingen of facturen en u kunt het antwoord niet vinden op deze pagina of op het tabblad ‘Mijn bestellingen’ in uw account, dan kunt u uw vraag voor een snelle en juiste afhandeling sturen naar info@siccamasales.nl.

Vermeldt u hierbij alstublieft de volgende gegevens:

Het bestel- of factuurnummer

 

Het betaalde bedrag

 

De datum van betaling

 

Het rekeningnummer waarnaar u het bedrag heeft overgemaakt

 

Het betalingskenmerk dat op uw afschrift vermeld staat

 

De door u gebruikte bankrekening

 

De naam van de rekeninghouder

Ik heb mijn factuur betaald, maar zie het bedrag nog open staan

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode; iDEAL of PayPal, duurt het maximaal vijf werkdagen en met Maestro maximaal zeven werkdagen, voordat uw betaling bij ons is verwerkt. Tot die tijd staat het factuurbedrag nog open in uw account.

Als u uw betaling volledig heeft voldaan met een of meerdere SiccamaSales.nl cadeaubonnen, dan is het factuurbedrag direct € 0,00.

Kosten van retourneren binnen Nederland en België

Kosten voor het retourneren van artikelen via SiccamaSales.nl vallen voor rekening van de koper. Aangezien wij alleen producten retour kunnen nemen in een zo oorspronkelijk mogelijke staat van het product en niet beschadigd vragen wij u deze eerst goed te controleren alvorens over te gaan tot retourneren.

U kunt producten retour sturen naar:

 

Siccama Sales (SiccamaSales.nl)

Stoitswegje 7

9983PJ Roodeschool 


Let er goed op dat het retourneren van de producten voor risico en kosten van de koper zijn, vraag altijd om een S3 nummer van Post NL en zorg ervoor dat u er zeker van bent dat verpakkingen in een zo oorspronkelijk mogelijke staat is.

Levering bij meerdere artikelen

Wanneer u meerdere artikelen in één keer bestelt doen wij ons best om, indien mogelijk, alles in één keer bij u te laten bezorgen. De levertijd van uw hele bestelling wordt in dat geval gelijk aan die van het artikel met de langste levertijd.

Levertijd verstreken, artikel nog niet verzonden

Indien u bij het plaatsen en controleren van uw bestelling bij de cadeau service niets heeft veranderd dan doen wij onze best om, indien mogelijk, alles in 1x bij u te laten bezorgen. De levertijd van uw hele bestelling wordt in dat geval gelijk aan die van het artikel met de langste levertijd.

Het kan voorkomen dat een bestelling niet verzonden is ondanks dat de aangegeven levertijd verstreken is. Een artikel heeft dan in plaats van de status ‘verzonden’ nog steeds de status ‘wordt verwerkt’. We brengen u altijd zoveel mogelijk via een e-mail op de hoogte van dergelijke vertraging. Mocht u 5 werkdagen na het verstrijken van de levertijd uw artikel nog niet ontvangen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Levertijden

Bij alle artikelen in onze webwinkel geldt een indicatieve levertijd. De meeste populaire artikelen hebben wij ruim op voorraad. Artikelen die direct leverbaar zijn uit onze voorraad heeft u in Nederland vaak de volgende dag in huis wanneer u op een werkdag bestelt voor 16.00 uur. Let op. De levertijd voor in België en Duitsland wijkt hiervan af. Deze bedraagt 2-3 werkdagen.

Tijdstip bestellen Voor 17.00 uur Na 17.00 uur
Maandag Levering op dinsdag Levering op woensdag
Dinsdag Levering op woensdag Levering op donderdag
Woensdag Levering op donderdag Levering op vrijdag
Donderdag Levering op vrijdag Levering op zaterdag
Vrijdag Levering op zaterdag Levering op dinsdag
Zaterdag Levering op dinsdag Levering op dinsdag
Zondag Levering op dinsdag Levering op dinsdag

Voor de artikelen die niet direct op voorraad zijn, gelden andere levertijden. Deze levertijden hangt af van het artikel vaak loopt dit uiteen van 3 tot 5 dagen. Wij informeren u ten alle tijden over de voortgang van uw bestelling.

Lieferung mehrere Artikel

<p>Falls Sie mehrere Artikel gleichzeitig bestellen, werden wir alles m&ouml;gliche tun um Ihre Bestellung auf ein Mal bei Ihnen zu Hause zu besorgen. Die Lieferung Ihrer Bestellung wird in dem Falle gleich am Artikel mit dem l&auml;ngsten Lieferungszeitraum.</p>

Lieferungszeitraum verstrichen, Artikel noch nicht versendet

Es kann passieren dass eine Bestellung nicht abgeschickt ist, obwohl die angegebene Lieferungstermin schon abgelaufen ist. Ein Artikel hat dann noch immer den Status „wird verarbeitet“ anstatt „Abgeschickt“. Wir informieren sie durch E-Mail soviel möglich über den Aufenthalt Ihrer Bestellung. Haben Sie nach 5 Arbeitstage Ihre Bestellung noch nicht empfangen, bitte kontaktieren Sie uns via E-Mail. Um Sie so schnell möglich helfen zu können, fragen wir Ihnen die Bestellnummer bereit zu halten oder zu vermelden in Ihrem E-Mail.

Terugstorttermijnen na een retourzending of annulering

Indien u de bestelling heeft betaald met iDEAL, dan kunt u het betaalde bedrag binnen vijf werkdagen na de verwerkingsdatum van uw retour of annulering op uw rekening verwachten. Als u heeft betaald met PayPal, houdt u dan rekening met een verwerkingstijd van drie weken. Cadeaubonnen worden niet automatisch geldig na het terugsturen van uw artikel. Neemt u AUB contact met ons op. U kunt de waarde dan weer voor een volgende bestelling gebruiken.

Terugstorttermijnen na een retourzending of annulering

Indien u de bestelling heeft betaald met iDEAL, dan kunt u het betaalde bedrag binnen vijf werkdagen na de verwerkingsdatum van uw retour of annulering op uw rekening verwachten. Als u heeft betaald met PayPal, houdt u dan rekening met een verwerkingstijd van drie weken. Cadeaubonnen worden niet automatisch geldig na het terugsturen van uw artikel. Neemt u AUB contact met ons op. U kunt de waarde dan weer voor een volgende bestelling gebruiken.

Uw account

Om bij SiccamaSales.nl te bestellen, is het het makkelijkst om een account te hebben. In dat account geeft u onder andere uw naam, adresgegevens, e-mailadres en betalingsgegevens op. Geef meteen aan of u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. De toegang tot uw account is beveiligd met een door u gekozen wachtwoord.

Wachtwoord

 

Klik hier als u uw wachtwoord kwijt bent. Op de vervolgpagina vult u uw e-mailadres in en binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op die link om een nieuw wachtwoord op te geven.

Wijziging gegevens

 

U kunt zelf in uw account uw gegevens (waaronder e-mailadres, adresgegevens en wachtwoord) wijzigen. Tevens kunt u hier meerdere factuur- en afleveradressen opgeven.

Verpakking defect

Mocht u er tijdens aflevering achter komen dat de verpakking is beschadigd, dan verzoeken wij u het artikel te weigeren aan te nemen van de pakket bezorgdienst van Post NL. Zij zullen het pakket terugnemen en wij handelen alles verder met Post NL. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen zodat wij u zo snel mogelijk een nieuwe product kunnen toezenden.

Als de verpakking reeds is geopend of is beschadigd door de ontvanger of tijdens het retourzenden van het artikel dan zullen wij niet overgaan tot het terugboeken van het betaalde bedrag. Zoals aangegeven nemen wij alleen verpakking terug die niet beschadigd zijn.

Verpakking defect

Mocht u er tijdens aflevering achter komen dat de verpakking is beschadigd, dan verzoeken wij u het artikel te weigeren aan te nemen van de pakket bezorgdienst van Post NL. Zij zullen het pakket terugnemen en wij handelen alles verder met Post NL. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen zodat wij u zo snel mogelijk een nieuwe product kunnen toezenden.

Als de verpakking reeds is geopend of is beschadigd door de ontvanger of tijdens het retourzenden van het artikel dan zullen wij niet overgaan tot het terugboeken van het betaalde bedrag. Zoals aangegeven nemen wij alleen verpakkingen terug die niet beschadigd zijn.

Vertraging tijdens verzending

In uw account kunt u zien of uw bestelling verzonden is of nog wordt verwerkt. Als uw bestelling in uw account de status ‘verzonden’ heeft maar u deze nog niet heeft ontvangen, kunt u het beste nog een paar werkdagen wachten. In uitzonderlijke gevallen doet PostNL in plaats van 24 uur enkele dagen over de bezorging van een bestelling. Heeft u uw bestelling 3 werkdagen nadat hij is verzonden nog niet ontvangen? Neem dan contact op met onze Klantenservice. Om u zo snel mogelijk van dienst te zijn, verzoeken we u vriendelijk uw bestelnummer te vermelden in uw e-mail of bij de hand te houden als u ons belt.

Verzending van uw bestelling

Onze bestellingen worden bezorgd door PostNL en PostNL Pakketten. Aangezien een bestelling niet door de brievenbus past, wordt deze als pakket verzonden. In dat geval ziet u in uw Bestelstatus en in de e-mail die hierover van ons ontvangt een 3S nummer bij de bestelling. Met dit nummer kunt u op de site van PostNL www.tracktrace.nl het verzendtraject van uw pakket volgen. Op een postbusadres levert PostNL geen pakketten af die zwaarder zijn dan 12 kilo. Wij raden u daarom aan om bij een grote bestelling geen postbusadres te gebruiken maar een regulier adres.

In Nederland en België kunt u de bestelling op een door u gekozen adres laten bezorgen door PostNL.Wanneer uw bestelling de status ‘verzonden’ heeft en deze is met PostNL Pakketten verzonden, dan staat er in uw bestelstatus een 3S-nummer achter het bestelnummer. Als u op dit nummer klikt, kunt u op de site van PostNL zien waar uw pakket zich bevindt in het bezorgtraject.

Het kan voorkomen dat u, na het klikken op het 3S-nummer, de volgende melding krijgt: ‘Er zijn geen zendingen aangetroffen voor deze combinatie’ (dit is de combinatie van het 3S-nummer en de postcode waar de bestelling afgeleverd moet worden). Deze melding kan veroorzaakt worden doordat PostNL het 3S-nummer nog niet heeft verwerkt. U kunt de status van uw bestelling in dat geval de volgende werkdag opvragen. Wanneer dezelfde melding drie dagen na verzending nog steeds verschijnt en u heeft uw bestelling nog niet ontvangen, dan verzoeken we u vriendelijk om contact op te nemen met onze klantenservice.

Verzendkosten

Onze verzendkosten zijn voor afleveradressen in Nederland € 4,95 per bestelling. Dit is een vast bedrag ongeacht het aantal artikelen of het aantal zendingen per bestelling. Voor België en Duitsland rekenen wij € 7,50 verzendkosten.

Waar vind ik informatie over mijn facturen en bestellingen?

In uw account vindt u in het menu aan de rechter zijde ‘Mijn bestellingen’ uw betalingsinformatie en facturen maanden geleden.

Wachtwoord vergeten

Klik hier als u uw wachtwoord vergeten bent. U komt vervolgens op een pagina waar u uw e-mailadres kunt achterlaten. Binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op die link om een nieuw wachtwoord op te geven.

Hieronder staan nog wat algemene tips voor het kiezen van uw wachtwoord. Deze tips zijn niet alleen voor SiccamaSales.nl van toepassing, maar voor alle situaties waarin wachtwoorden nodig zijn.

Gebruik altijd voor iedere website of login een verschillend, uniek wachtwoord.

 

Wijzig uw wachtwoorden regelmatig.

 

Gebruik wachtwoorden van minimaal 8 tekens.

 

Een goed wachtwoord bevat hoofdletters en kleine letters, cijfers, en speciale tekens. Gebruik geen al te voor de hand liggende wachtwoorden, zoals namen of geboortedata.

Wijze van verzending van een retour

Wanneer u de retour vanuit Nederland verstuurt en deze past niet door de brievenbus, dan kunt u het pakket afgeven op een agentschap van PostNL. Pakketten voorziet PostNL van een 3S code. Met deze code is het voor u mogelijk om het verzendtraject van pakket te volgen via de site van PostNL www.tracktrace.nl en zo te zien wanneer het pakket op de plaats van bestemming is aangekomen. Vraagt u op het postagentschap daarom altijd om het 3S nummer.

Zodra wij uw retourzending verwerkt hebben sturen wij u een e-mail ter bevestiging. U ontvangt geen vervangend exemplaar voor het door u geretourneerde artikel. Wij betalen het door u betaalde bedrag terug als aan de voorwaarden wordt voldaan of uw betalingverplichting komt te vervallen als u nog niet heeft betaald.

Zoeken op onderwerp

In de linkerkolom van onze productpagina's vindt u links naar specifieke categorieën en merken. Hierbinnen kunt u bladeren en artikelen uit dezelfde categorie of hetzelfde merken bekijken.